واحد سازمانی
علی شیرافکن
نام کارمند :علی نام خانوادگی:شیرافکن
سمت سازمانی :مسئول دفتر حراست شماره تماس :