واحد سازمانی
میر فتاح فتاحی
نام کارمند :میر فتاح نام خانوادگی:فتاحی
سمت سازمانی :کارشناس نو سازی شماره تماس :