واحد سازمانی
ابوالقاسم رحیمیان
نام کارمند :ابوالقاسم نام خانوادگی:رحیمیان
سمت سازمانی :کارشناس امور حقوقی و مسئول اجرائیات خدمات شهری شماره تماس :