واحد سازمانی
بهمن نریمانی
نام کارمند :بهمن نام خانوادگی:نریمانی
سمت سازمانی :مسئول نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری شماره تماس :04132872900