واحد سازمانی
هدایت فرجی
نام کارمند :هدایت نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :رئیس اداره برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی شماره تماس :