واحد سازمانی
ناصر امیر صدقی
نام کارمند :ناصر نام خانوادگی:امیر صدقی
سمت سازمانی :مسئول سامانه 137 شماره تماس :