واحد سازمانی
فتح الله محمدی صادقی
نام کارمند :فتح الله نام خانوادگی:محمدی صادقی
سمت سازمانی :مسئول دفتر فنی شماره تماس :