واحد سازمانی
مسعود حضرتی
نام کارمند :مسعود نام خانوادگی:حضرتی
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی ( تخلفیابی) شماره تماس :