واحد سازمانی
علی  نعمتی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:نعمتی
سمت سازمانی :سرپرست معاونت خدمات شهری و اجرایی شماره تماس :32900370