واحد سازمانی
عزیز اله محمدی
نام کارمند :عزیز اله نام خانوادگی:محمدی
سمت سازمانی :کارشناس منابع انسانی شماره تماس :