واحد سازمانی
رسول حضرتی
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:حضرتی
سمت سازمانی :مدیر انفورماتیک شماره تماس :