واحد سازمانی
اکبر  ابراهیم زاده
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:ابراهیم زاده
سمت سازمانی :کارشناس طرح تفصیلی شهرسازی1 شماره تماس :