واحد سازمانی
محمد باقر  چوبدار
نام کارمند :محمد باقر نام خانوادگی:چوبدار
سمت سازمانی :مشاور عالی فنی و عمرانی شهردار شماره تماس :