واحد سازمانی
خلیل حمزه پور
نام کارمند :خلیل نام خانوادگی:حمزه پور
سمت سازمانی :کارشناس خدمات اداری شماره تماس :