واحد سازمانی
کریم ساعد
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:ساعد
سمت سازمانی :مسئول امور قراردادها و مسئول نگهداری و تعمیر معابر شماره تماس :