واحد سازمانی
ابوالقاسم غفاری
نام کارمند :ابوالقاسم نام خانوادگی:غفاری
سمت سازمانی :مسئول دایره چک شماره تماس :