واحد سازمانی
پریناز باقر نژاد
نام کارمند :پریناز نام خانوادگی:باقر نژاد
سمت سازمانی :کارشناس بودجه و اعتبارات شماره تماس :