واحد سازمانی
جواد نقی پور
نام کارمند :جواد نام خانوادگی:نقی پور
سمت سازمانی :کارشناس بر و کف و گذربندی شهرسازی شماره تماس :