واحد سازمانی
رسول  عزیزی
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:عزیزی
سمت سازمانی :مسئول امور شهر شماره تماس :