واحد سازمانی
قدرت حسن زاده
نام کارمند :قدرت نام خانوادگی:حسن زاده
سمت سازمانی :مسئول دبیرخانه شماره تماس :