واحد سازمانی
امیر اسماعیل نژاد
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:اسماعیل نژاد
سمت سازمانی :مسئول آمار و تحلیل اطلاعات شماره تماس :