واحد سازمانی
روح الله  سهرابی
نام کارمند :روح الله نام خانوادگی:سهرابی
سمت سازمانی :معاون خدمات شهری و اجرایی شماره تماس :