واحد سازمانی
رسول حضرتی
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:حضرتی
سمت سازمانی :کارشناس فناوری اطلاعات شماره تماس :