واحد سازمانی
امیر رضا پورایران
نام کارمند :امیر رضا نام خانوادگی:پورایران
سمت سازمانی :مسئول دفتر شهردار شماره تماس :