واحد سازمانی
جلیل جوادپور
نام کارمند :جلیل نام خانوادگی:جوادپور
سمت سازمانی :مسئول حراست شماره تماس :