واحد سازمانی
قربان عبداللهی
نام کارمند :قربان نام خانوادگی:عبداللهی
سمت سازمانی :کارشناس حفاظت فیزیکی شماره تماس :