واحد سازمانی
علی شیر افکن
نام کارمند :علی نام خانوادگی:شیر افکن
سمت سازمانی :کارشناس حراست شماره تماس :