واحد سازمانی
عباس عیوضی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:عیوضی
سمت سازمانی :مسئول بازرسی شماره تماس :