واحد سازمانی
سولماز مالک
نام کارمند :سولماز نام خانوادگی:مالک
سمت سازمانی :مسئول امور فرهنگی و اجتماعی شماره تماس :