واحد سازمانی
مهدی درویش
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:درویش
سمت سازمانی :مسئول نقشه کشی شماره تماس :