واحد سازمانی
هانیه نجفی
نام کارمند :هانیه نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :کارشناس معماری شماره تماس :