واحد سازمانی
میرفتاح فتاحی
نام کارمند :میرفتاح نام خانوادگی:فتاحی
سمت سازمانی :مسئول نوسازی شماره تماس :