واحد سازمانی
ناصر دهقان
نام کارمند :ناصر نام خانوادگی:دهقان
سمت سازمانی :کارشناس شهر سازی (مامور بازدید ) شماره تماس :