واحد سازمانی
مقصود  سلطانی
نام کارمند :مقصود نام خانوادگی:سلطانی
سمت سازمانی :کارشناس شهر سازی (مامور بازدید ) شماره تماس :