واحد سازمانی
حسین محمود پاشازاده
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:محمود پاشازاده
سمت سازمانی :کارشناس شهر سازی (مامور بازدید ) شماره تماس :