واحد سازمانی
صغرا سلطانی
نام کارمند :صغرا نام خانوادگی:سلطانی
سمت سازمانی :کارشناس صدور پروانه شماره تماس :