واحد سازمانی
ناهید داداشی نژاد
نام کارمند :ناهید نام خانوادگی:داداشی نژاد
سمت سازمانی :کارشناس صدور پروانه شماره تماس :