واحد سازمانی
معصومه راهرو خطیبی
نام کارمند :معصومه نام خانوادگی:راهرو خطیبی
سمت سازمانی :کارشناس شهرسازی و معماری (تایید نقشه ) شماره تماس :