واحد سازمانی
منصور باقرزاده
نام کارمند :منصور نام خانوادگی:باقرزاده
سمت سازمانی :مسئول رسیدگی به امور مهندسین ناظر شماره تماس :