واحد سازمانی
اکبر ابراهیم زاده
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:ابراهیم زاده
سمت سازمانی :کارشناس شهر سازی ( طرح تفضیلی ) شماره تماس :