واحد سازمانی
جواد نقی زاده
نام کارمند :جواد نام خانوادگی:نقی زاده
سمت سازمانی :کارشناس شهر سازی (بر و کف و گذر بندی ) شماره تماس :