واحد سازمانی
محمد رشتبری
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:رشتبری
سمت سازمانی :رئیس شهرسازی و مسئول کمیسیون مصالحه شماره تماس :32862643