واحد سازمانی
منصور باقر زاده
نام کارمند :منصور نام خانوادگی:باقر زاده
سمت سازمانی :کارشناس مهندسان ناظر (مقررات ملی ساختمان ) شماره تماس :