واحد سازمانی
عزیزه عبدی
نام کارمند :عزیزه نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :کارشناس شهر سازی شماره تماس :