واحد سازمانی
جعفر احتشامی
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:احتشامی
سمت سازمانی :مسئول دفتر معاونت فنی عمرانی شماره تماس :