واحد سازمانی
حسین پورعلی
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:پورعلی
سمت سازمانی :مسئول دفتر معاونت شهرسازی شماره تماس :