واحد سازمانی
مهدی مواساتی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:مواساتی
سمت سازمانی :رئیس اداره نظارت وپیشگیری از تخلفات ساختمانی شماره تماس :