واحد سازمانی
سجاد صحیفه
نام کارمند :سجاد نام خانوادگی:صحیفه
سمت سازمانی :کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی شماره تماس :