واحد سازمانی
عباس مرز آبادی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:مرز آبادی
سمت سازمانی :کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی شماره تماس :