واحد سازمانی
سامان احمدزاده
نام کارمند :سامان نام خانوادگی:احمدزاده
سمت سازمانی :شهردار منطقه شماره تماس :32862653