واحد سازمانی
تورج فرجی
نام کارمند :تورج نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :کارشناس کنترل تخلفات ساختمانی شماره تماس :