واحد سازمانی
کمال  خسروی
نام کارمند :کمال نام خانوادگی:خسروی
سمت سازمانی :کارشناس تعمیر ونگهداری شماره تماس :