واحد سازمانی
فرهاد اصلانی
نام کارمند :فرهاد نام خانوادگی:اصلانی
سمت سازمانی :کارشناس مکانیک (ناظر تاسیسات ) شماره تماس :