واحد سازمانی
میلاد علیقلی زاده
نام کارمند :میلاد نام خانوادگی:علیقلی زاده
سمت سازمانی :کارشناس برق (ناظر تاسیسات ) شماره تماس :